Hitélet

Pápát csodáló KGB-ezredes
Zatykó László
Pápát csodáló KGB-ezredes

A zsidó főtanács tagjának, a Jézust csak éjjel, titokban felkereső Nikodémusnak nevét választotta az üldözött orosz ortodox egyház beépített metropolitája, s hozzá hasonlóan igyekezett hivatalában becsületes maradni. Szovjet titkosügynökként pápák barátja, életművük tiszteletteljes méltatója volt.

Mind testvérem, nővérem és anyám
Korzenszky Richárd
Mind testvérem, nővérem és anyám

Ki tartozik igazán Jézushoz? Aki megteszi az Isten akaratát, s az élet szolgálatát választja a halál kultúrája helyett. Tiszteli embertársai méltóságát, segíti az elesetteket, megóvja a ránk bízott sokszínű világot, s a hatalmat nem saját gazdagodására használja.

Mi van túl minden tarkaságon?
Toldi Éva
Mi van túl minden tarkaságon?

Korzenszky Richárd bencés szerzetest, emeritus tihanyi perjelt, a győri és a pannonhalmi bencés gimnázium egykori tanárát, igazgatóját, írót és fotográfust, lapunk rendszeres szerzőjét köszöntötték a minap Tihanyban hatvanéves papi jubileuma alkalmából.

Lelket tápláló Kenyér
Korzenszky Richárd
Lelket tápláló Kenyér

Színjátékká válhat az úrnapi körmenet, ha nem képviseljük Jézust hiteles életünkkel. Ahogy ő értünk adta az életét, mi sem mehetünk el társaink éhsége, szomjúsága mellett. Olyan Krisztus-követőkre van szükség, akik táplálják, erősítik a reményüket vesztett, elcsüggedt embereket.

Boldoggá avatják Bódi Magdolnát
Krómer István
Boldoggá avatják Bódi Magdolnát

Egyszerű vidéki magyar munkásleányt emel oltárra a katolikus egyház, miután Ferenc pápa engedélyezte a dekrétum kihirdetését Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna világi hívő vértanúságáról, akit a hit iránti gyűlöletből öltek meg.

Keresztények, hol vagytok?
Elmer István
Keresztények, hol vagytok?

A legutóbbi, 2022-es népszámlálási adatok alapján Tóth Géza statisztikai tanácsadó, egyetemi tanár Magyarország vallási térképéről nyújt átfogó képet A népszámlálások vallási adatainak eredményei térképeken című, közeljövőben megjelenő könyvében. A római katolikus vonatkozásokból emeltünk ki néhány megállapítást.

A bölcs lángesze föl nem éri
Korzenszky Richárd
A bölcs lángesze föl nem éri

Ránk is kiáradt a Lélek, hirdetnünk kell az Úr nagy tetteit abban a világban, amely tudni sem akar Istenről. Elmondani, hogy Ő nem a messzi távolban él, hanem személyesen, létezésemben szólít meg. Ő maga a Szeretet, s nincs üdvösség senki másban, csak Fiában, a Názáreti Jézusban.

A hét ajándékért
Barna Gábor
A hét ajándékért

A húsvéti ünnepkör másik kiemelkedő ünnepe az ötvenednapon megült pünkösd, a hét ajándékú Szentlélek kiáradásának emléknapja. Világi szempontból termékenység- és tavaszünnep, amely a vallási hagyomány szerint a búcsújárások idejét is megnyitja.

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Korzenszky Richárd
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje

A civilizáltnak mondott emberiség mintha saját pusztulását készítené elő. A mértéktelen fegyverkezéshez hasonló gátlástalansággal ölik ki az emberekből a józan önismeretet. Új teremtésre volna szükség, amihez kevés az emberi erő. Az Igazság Lelke tehet szabaddá, megújítva a föld színét.

Búcsúzás és küldetés
Korzenszky Richárd
Búcsúzás és küldetés

Urunk mennybemenetelének ünnepe nem pusztán emlékezés, hanem felelősségünk tudatosítása is. Nem ismerjük sem a napot, sem az órát, de az Úr biztosan újra eljön. Addig az Ő országát kell építenünk, elvinni az élet üzenetét mindenkihez, mert Jézus mindenkiért odaadta az életét.

Akik nem álltak csehül
Fekete Ágnes
Akik nem álltak csehül

A Csehtestvérek Protestáns Egyháza kis lélekszámú keresztény közösség Csehországban, de annál szorosabb történelmi kapcsolatok fűzik őket hozzánk, magyarokhoz. Hamar István nyugalmazott református lelkésszel, a magyar–cseh egyházi kapcsolatok szószólójával beszélgettünk a historikus közösségről.

Maradjatok meg a szeretetemben
Korzenszky Richárd
Maradjatok meg a szeretetemben

Bár minden ember szívében él a vágy a békesség után, gyűlölet tombol a világban, egymást gyilkolják a nemzetek. Jézus keresztáldozatával lebontotta az embereket elválasztó falakat, életét adta barátaiért, s a szeretetparanccsal békességszerzőnek küldi őket a világba.

Nélkülem semmit sem tehettek
Korzenszky Richárd
Nélkülem semmit sem tehettek

Életünket nem kértük, hanem ajándékba kaptuk, feladatként. Emberi érettségünk jele, ha nem akarunk önmagunkba zárkózni. Jézus a szőlőtőről szóló példázattal figyelmeztet: a vele való eleven kapcsolat nélkül terméketlen az életünk.

Hídépítők találkoznak
Szerdahelyi Csongor
Hídépítők találkoznak

Krisztus földi helytartóinak feladata, hogy mesterükhöz híven hidat ácsoljanak a föld és az ég között, illetve hidakat verjenek emberek, népek és kultúrák között. A kereszt két szára is erre figyelmeztet.

Ti adjatok nekik enni!
Korzenszky Richárd
Ti adjatok nekik enni!

Követőinek kisded nyáját Jézus örömhírével az egész világra küldi. Szinte lehetetlen feladat; hány embert gyötör a fizikai, lelki vagy érzelmi éhség, sokan értelmetlennek érzik az életüket. Ha hivatásában nem találná örömét a pásztor, már régen másutt járna.

Találkozásból születő hit
Korzenszky Richárd
Találkozásból születő hit

A végtelent legföljebb megsejteni lehet. A hit az embert létezésében érintő mély titok. Bár a tanító, csodatévő Jézus előre megmondta apostolainak, hogy harmadnapra föltámad a halottak közül, ők mégsem tudtak hinni Benne. Ehhez a találkozás megrendítő élményére volt szükségük.

A keresztény szombat a vasárnap
Somorjai Ádám
A keresztény szombat a vasárnap

Sokszor szerepel az evangéliumokban a szabbat, s a farizeusok szemére hányják Jézusnak, hogy nem tartja be a vallási pihenőnapot. Szombat szavunk nyelvi örökségét vizsgálva megérthetjük, miért is ilyen fontos ez a szó, és milyen teológiai tartalmat hordoz.

A remény hajnala
Korzenszky Richárd
A remény hajnala

Lelkesedtek, bizakodtak az apostolok, végül mégis mily csúfos véget ért a názáreti próféta! Vagy lehet mégis folytatás? A Mester, aki meghalt, valóban megjelent, vagy csak képzelődnek? Tamás a kétely ellenében küzdi ki a hitét. Vallomása a feltámadt Jézussal való találkozásból fakad.

Háromezer szolgálat
Pálffy Lajos
Háromezer szolgálat

Ha jól számolom, már pedig miért is ne számolnám jól, vagy háromezer alkalommal szolgáltam gyermekként az Urat, az oltár mellett. Tehát „minisztráltam” a miséken, más szertartásokon, ahogyan ezt Gasztonyban mondták akkoriban.

Ünnepek ünnepe
Barna Gábor
Ünnepek ünnepe

Szabadulás a bűn rabságából és a haláltól – Krisztus feltámadásának ez a legfőbb üzenete. Ezt jeleníti meg a fény liturgiája, az újonnan kereszteltek fehér ruhája, erről tesznek hitvallást a feltámadási körmenet résztvevői, s erről szól megannyi népszokás.

Az el nem múló élet ünnepe
Korzenszky Richárd
Az el nem múló élet ünnepe

Harmadnapra a kő elhengerítve, a sír üres. Ugyan előre megmondta, mégis felfoghatatlan, hogy úrrá lett a halálon. Békesség, én vagyok, ne féljetek! – szólít meg ma is, az élet szolgálatát bízva ránk. Békességszerzést egy háborús világban, elfogadni testvérként minden embert.

Jártam a Golgotán
Benyik György
Jártam a Golgotán

A müezzinek szavára a keresztény zarándokokat falhoz szorító muszlim tömeg hömpölygése, a Via Dolorosa bazári nyüzsgése és zajongása, a fotózkodó turisták szent helyeket elárasztó tömege aligha segíti az áhítatot és elmélyülést. Ám Jézus sem halk zeneszóra járta keresztútját…

Nagyböjt és a nagyhét
Barna Gábor
Nagyböjt és a nagyhét

Miképpen a karácsonyt az advent, a keresztény egyház legnagyobb ünnepét, a húsvétot is negyvennapos előkészület előzi meg. Egykor szerdán, pénteken és szombaton is böjtöt tartottak. Ezek a szabályok ma már kevésbé szigorúak, de emlékük a paraszti étrend tésztás napjaiban sok helyen még tetten érhető.