Hitélet

Régi recept szerint
Szerdahelyi Csongor
Régi recept szerint

Tragikusnak tartja a nicaraguai egyház helyzetét Pintér Gábor érsek, Honduras apostoli nunciusa. A választáson újra hatalomra jutott sandinista rendszer az ellenzék ellehetetlenítése után meg akarja törni az egyetlen kormánytól független hatalmi tényezőt, a katolikus egyházat.

De hát ferencesek…
Lukách Krisztina
De hát ferencesek…

Sorsomat egy véletlen találkozás döntötte el. Édesapám összetalálkozott egyik volt kolléganőjével, aki lelkesen mesélte, hogy a fia első osztályos a szentendrei Ferences Gimnáziumban, és nagyon tetszik neki, szeret odajárni. Mi addig az iskola létezéséről sem tudtunk.

Az egyetértők biztos útja
Korzenszky Richárd
Az egyetértők biztos útja

A világ kezdete, Káin és Ábel óta jelen van a diabolosz, a megosztó hatalma közöttünk. Emberi gyarlóságok szakítanak el egymástól, de ha egyetértve tudunk kérni, s beengedjük az életünkbe Urunkat, Jézust, ő valóban jelen lesz közöttünk, és egyesít bennünket.

Élet az élet odaadásából
Korzenszky Richárd
Élet az élet odaadásából

A kereszt nem csupán jel, hanem teher, megkötöttség, vállalás. Az önzés nem tesz boldoggá, csak a másokért élt élet. Együtt sírni a sírókkal, együtt örvendezni az örvendezőkkel, s az önzés média vezérelte kultúrája helyett építeni az önzetlenség, az odaadás ellentársadalmát.

Bűnös város, bűnös nemzedék?
Barta István
Bűnös város, bűnös nemzedék?

Tetteiért mindenki maga felelős, de hogyan vélekedjünk arról, ha egy közösség, intézmény tagjaként, nem „önként és szabad elhatározásból” cselekszünk, s ennek messzemenő, akár súlyosan hátrányos következményei lehetnek embertársaink életére vagy a természet állapotára?

Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!
Korzenszky Richárd
Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!

Kemény beszéd ez, ki hallgatja? – fordult el a csalódott tömeg a csodatevő Jézustól, amikor arról kezdett beszélni, hogy a kenyér, amit ad, az ő teste a világ életéért. Vajon tudjuk-e követni a mellette kitartó apostolokat, hozzájuk hasonlóan alapjaiban változtatva meg az életünket?

Szent István és a bencések
Somorjai Ádám
Szent István és a bencések

Homályba vész a magyar kereszténység kezdete, még a Szent Koronát hozó Asztrik püspök személyéről is alig tudunk valamit. Ami bizonyos: Európa több kolostorából érkezett bencés szerzetesek, élükön Adalbert és Gellért püspökkel, meghatározó szerepet játszottak a misszióban.

A szent király időszerűsége
Bábel Balázs
A szent király időszerűsége

Reményteljes volt szent királyunk életének kezdete, példamutató a magyar ifjúság számára, hogy mind jellemben, tudományban növekedjék, és megszívlelendő életének befejezése a nemzetnek, amikor egész életművét Szűz Mária által Istennek ajánlotta.

Ezredéves örökség
Korzenszky Richárd
Ezredéves örökség

Nem a közös jogrend, nem a közös védelmi rendszer, nem a közös gazdasági szervezet tesz bennünket európaivá, hanem az az értékrend, amely Szent István államszervező műve révén a mi örökségünkké is vált, s amit az elmúlt évtizedekben Európa-szerte oly könnyen elherdálnak.

Hűséggel és felelősséggel
Barna Gábor
Hűséggel és felelősséggel

A keresztény hitben való kitartásra és példaadásra, az embertársak alázatos tiszteletére, az irántuk való szeretetteljes nyitottságra, mértékletességre, igazságosságra, szelídségre inti fiát Szent István, aki személyes életében is eggyé vált országával.

Gondolj a mákra
Szerdahelyi Csongor
Gondolj a mákra

Ma már a gitár elfogadott hangszer a templomokban, de nem volt ez így fél évszázaddal ezelőtt. A fiatal káplánoknak meg kellett küzdeniük a régi vágású plébánosokkal és az idősebb hívek egy részével, és persze a hatalomnak sem volt ínyére, hogy a beatzene hangjára hirtelenjében több fiatal jár szentmisére.

Bátorság a viharban
Korzenszky Richárd
Bátorság a viharban

Gyakran úrrá lesz rajtunk a kétely, reménytelennek látjuk a családunk, nemzetünk életét. Nehezen vesszük észre, hogy Jézus ma is jön felénk: Ne féljetek! Amikor ellenszél fúj, az igaz értékeket lesöprő világméretű vihar, bátran rá kell hagyatkoznunk a bennünket szolgálatára hívó Úrra.

A lelkiismeret lázadása
Gy. Szabó András
A lelkiismeret lázadása

Évtizedek múltán is tehet csodát a lelkiismeret időket nem ismerő ereje. A világháborúban szétlőtt helyére új templomot teremthet akár – amint ez meg is történt Szigetszentmiklóson.

Emeljük föl a tekintetünket!
Korzenszky Richárd
Emeljük föl a tekintetünket!

A magaslatokról jobban át lehet látni a világot, az összefüggéseket. A három apostolnak jó volt a Tábor hegyén lennie, ahol fölsejlett számukra Jézus istenségének fénye. De le kellett jönniük, vállalva a tanúságtételt Isten Jézus Krisztusban megjelent jóságáról és emberszeretetéről.

Ahol a kincsed, ott a szíved
Korzenszky Richárd
Ahol a kincsed, ott a szíved

Látszatértékeket próbál ránk erőltetni a világ, de a velünk született vágyat a teljesség után ezek nem csillapítják. Ne csodálkozzunk, ha a virtuális valóságon felnőtt nemzedékek nem találják a helyüket. Jézussal való személyes kapcsolatunk tudja megújítani az életünket.

„Az én békémet adom nektek”
Beran Ferenc
„Az én békémet adom nektek”

Igazságos békét kötne minden háborúzó fél, ám az eseményeket mindenki csak a saját szempontjából értékeli. Nem „okos” békére volna szükség, hanem a kereszten ellenségeiért imádkozó Jézus példájára kiengesztelődésre önmagunkkal és minden emberrel, ellenségeinkkel is.

A hitegységen dolgozó szerzetes
Fáy Zoltán
A hitegységen dolgozó szerzetes

„A lélek, a vallás a faj fölött állanak, és … sok ok teheti indokolttá, hogy bárki más nemzet és nemzetiség szolgálatára szentelje életét” – írta Király Kelemen 1966-ban, aranymiséjének évében, egy apologetikus, identitását magyarázó kéziratban.

Hadd nőjön mind a kettő az aratásig!
Korzenszky Richárd
Hadd nőjön mind a kettő az aratásig!

Életünkben együtt van a jó és a rossz, ami türelemre, elfogadásra, elviselésre int. Az Egyház nem vámhivatal, hanem atyai ház, amelyben mindenkinek helye van a maga fáradságos életével együtt – értelmezi Ferenc pápa Jézus búzáról és konkolyról szóló példabeszédét.

Katolikus volt-e Hemingway?
Sajgó Szabolcs
Katolikus volt-e Hemingway?

Egyik erkölcsi álláspont sem tökéletes. Fontos törekednünk az életszentségre, de nem csak akkor nevezhetjük magunkat katolikusnak, ha már tökéletesek vagyunk.

Életet átalakító isteni üzenet
Korzenszky Richárd
Életet átalakító isteni üzenet

A Biblia irodalmi alkotás is, kortörténeti dokumentum, bölcs kijelentések és erkölcsi alapelveket gyűjteménye, de hittel olvasva életünket formáló isteni üzenet. A magvetésre vállalkozóknak előbb maguknak kell befogadniuk az Igét, hogy az először bennük váljék valóban életté.

Ismerkedés az egyházzene kezdeteivel
Ismerkedés az egyházzene kezdeteivel

Schola Monodica címmel, Kelemen Áron bencés szerzetes, a 2021-ben megjelent Graduale Urbis énekeskönyv szerkesztője vezetésével indul augusztusban Győrött egy hatnapos órómai egyházzenei kurzus. Az órómai liturgia lehetőségeiről, az egyházzene hanyatló minőségéről beszélgettünk.

Megtartó hűség
Korzenszky Richárd
Megtartó hűség

Elkötelezettség, önként magunkra vállalt megkötöttség nélkül szétesik körülöttünk a világ, felbomlanak közösségeink. A hűség megtart, értelmet ad az életnek. A tevékenység és a szemlélődés egyensúlya, a világ szépségének, a létezés örömének felismerése segít a szolgálatban.

Félretenni minden földi dolgot
Korzenszky Richárd
Félretenni minden földi dolgot

Életre szóló, életet szolgáló közösséghez tartozni a kereszt vállalása nélkül nem lehet. Isten országáért kilépve szűk körünkből, megszabadulva ösztönös önzésünktől válhatunk méltóvá Krisztushoz, aki nem megy el közömbösen a rászorulók mellett.