1929-ben a Helikon erdélyi íróközösség a magyar–szász kulturális kapcsolatfelvétel során irodalmi estet tartott Brassóban. Kacsó Sándor, aki a városban élő  helikonistaként tartotta a kapcsolatot ez ügyben a szász írókkal, a műsorban is szerepelt novellájának felolvasásával, és jelen volt az azt követő banketten is. Úgy fogalmaz emlékiratában, hogy az estre a szászok közül kevesen jöttek el, a bankettre viszont, ahol a vendéglátók nevében Viktor Glondys evangélikus lelkész, a későbbi szász püspök mondott köszöntőt, annál többen. Az est végén Mikes, Kacsó emlékezése szerint, „egy interjú reményében” „ügyetlenül készségeskedett” Bánffy körül, hogy rásegítse a bundáját, de a gróf „kissé türelmetlenül” rászólt: „Hagyja, kérem! Egyedül is elég nehéz!” Ez a fordulat akár az író arisztokratikus távolságtartásáról is tanúskodhatna. Ám a Helikon egyik marosvécsi találkozóján Bánffy „kartőn fogta” nála csaknem harminc évvel ifjabb írótársát: „Maguk, fiatalok – nyomta meg az első szótag hangsúlyát úgy, hogy az a betű hangzása inkább az á-hoz közeledjék – amolyan konzervatív főúrnak gondolnak engem bizonyára. Hát, hiszen én tisztelem is a konzervativizmust ott, ahol van mit konzerválni. De hát itt mi a fenét érdemes konzerválni, mondja?!”

A marosvécsi Kemény-kastély az 1890-es években. Utóbb a Helikon széhelye.
 

 A Kacsó Sándor följegyezte két bonmot akkor jutott eszembe újra (másutt már közöltem őket), amikor a Brassói Lapokban, majd a kolozsvári Ellenzékben is (ez utóbbi napilapnak Bánffy a főrészvényese volt) nemrég megtaláltam azt a rövid beszédet, amellyel a brassói banketten Bánffy Glondys üdvözlőszavaira válaszolt. Úgy tudom, ez a néhány bekezdés nem jelent meg azóta, írásos változata, vázlata nyilván nem is volt; a riporterek gyorsírással jegyezhették föl. A két napilapban közölt változat alig-alig tér el egymástól; a kolozsvári valamivel részletesebb. Az Ellenzék 1929. október 1-jei számában megjelent  szöveget adom közre leletmentésként, Bánffy transzszilvanizmusának egyik bizonyságaként:      

 „Heinrich Zillichnek és a Klingsor körül csoportosuló írógárdának meghívására igaz örömmel jöttem Brassóba, a Barcaságnak ebbe az ősi fővárosába. Engedjék meg, hogy ez alkalommal legbensőbb csodálatomat fe­jezzem ki azon nemes munkán, amelyet Önök ebben a körben végeznek. Valóban az utolsó éveknek közleményei távoli világok előtt tet­tek ismertté sok eddig elrejtettet: nemcsak a szász nép művészi kincseit és ősidők óta tiszteletre méltó alkotásait, hanem az ő élő, egyéni lelkét is.

Mi, erdélyiek kinyilatkoztatá­sokra nem szorultunk avégett, hogy a szász népet becsüljük és szeressük.

Amaz órától fogva, amidőn a szász gyarmatosok a polgári erkölcsöknek és erényeknek első példaadásá­val ebbe az országba jöttek, sok század múlt el már, amelyet mi közös szenvedések és kö­zös örömök között töltöttünk együtt el, és bi­zonyára az a kölcsönös egymásra hatás, amely bennünket testvéri barátságban és egymás megbecsülésében kötött össze, terem­tette azt a szellemi irányzatot, amelyet erdé­lyi léleknek nevezhetünk. A tőlünk különbö­zőnek megértését, amelyet ez a szó fejez ki: »suum cuique« [’mindenkinek a magáét’ – Cicero]. Tagadhatatlan, hogy ez a szellemi irányzat mint vezető motívum vo­nul végig Erdély történetén, és az itt lakó né­peket különbségük dacára mindig összekap­csolta és ma is kapcsolja össze. Történelmi eseményeket csak úgy tudunk helyesen meg­ítélni, ha a korszellemnek viszonylagos mér­legére tesszük. Ami a mai embernek magától értetődő, az esetleg egy más korban soha nem hallottnak látszik, amit ma gátlásnak te­kintenénk, az talán más időkben megváltást jelentett. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor nem tagadhatjuk az itt elmondottak igazságát.

Nemegyszer előfordult, hogy az itt élő nemzetek meghasonlottak, viszály tört ki kö­zöttük, és harcba indultak egymás ellen. Az élet útja az, hogy a változó szakok megráz­kódtatások nélkül be nem következhetnek, amelyek azután elszabadítják mint tűzvészt a gonosz szenvedélyeket, és sok legértékesebb művet megsemmisítenek.

Mégis az ilyen események csak múló tü­netek voltak, és gyakran, sőt mondhatnám mindig idegen beavatkozások idézték fel.

Csak két példára hivatkozom: az ecsedi Báthory és idegen zsoldosai voltak azok, akik Nagyszebent erőszakkal vették be és fosztották ki. A Hóra-felkelés borzalmaiért pedig Bécs kapzsi intézkedései és a tőle ideküldött Genzler tábornok tájékozatlansága viseli a felelősséget.

Az a meggyőződés, a mi egymásrautaltsá­gunknak ez a lelkesen vallott meggyőződése kell hogy vezessen bennünket és kell hogy megnyissa a nyugodt kulturális fejlődésnek azokat az útjait, ahol elnyeri és megtalálhatja mindenki, ami az övé. Így kell annak lenni, mert hisszük, hogy a becsületes szán­dékok mindig visszhangra találnak, mindig egymás segítségére sietnek. És akkor valóban igazzá lehet a költő mondása: »Und neues Leben blüht auf den Ruinen.«” [„És új élet virul a romokon” – Schiller]

 

A beszéd alkalomhoz illő, rövid, velős. Két elemét érdemes kiemelni. 1610-ben Báthory Gábor fejedelem a szász önkormányzatiság durva megsértésével, sőt eltörlésével birtokba vette Nagyszeben városát. Ezt már a magyar kortársak közül is többen bűnnek, legalábbis hibának tartották. Bánffy beszédében Báthory (s talán általában a Báthoryak) ecsedi, azaz nem erdélyi voltát domborítja ki, s ezzel arra utal, hogy meggyőződése szerint e tette a hagyományos erdélyi politikai gyakorlat tagadása volt. A másik elem: a Horea–Cloșka felkelés idején elkövetett sorozatmészárlás a magyar–román viszony egyik legnagyobb tehertétele. Ezt, úgy látszik, Bánffy főleg Bécsnek tulajdonítja. Az igazi okokat a történész nyilván árnyaltabban látja. Mégis fontosnak tartom, hogy

a magyar–szász kultúrkapcsolatok e fontos eseményén nem feledkezett el a harmadik erdélyi nemzetről, a románról sem, amelynek pedig talán egyetlen tagja sem volt jelen.

 Szász László (e számuban recenzeált) Bánffy-monográfiájában sorra leszámol az íróval szemben támasztott előítéletekkel, a vele kapcsolatos sztereotípiákkal. A „főúri dilettáns” és a „reakciós” mellett van olyan toposz is, amely szerint az író Erdélyi történet című trilógiájának hőseit valódi személyekről mintázta. Ezt Kós Károly is megerősítette egyszer, Szász viszont idézi Mikó Imrét, akinek a gróf azt állította, hogy sosem létező személyeket, mindig típusokat ábrázolt.  

A Helikon-szoba ma a marosvécsi Kemény-kastélyban
 

Jó példái ennek a sztereotípiának a Bánffy Maskara című „bolondság”-ának ősbemutatója előtt megjelent sajtótudósítások. A színmű tárgya a társadalmi maszkviselés, ideje és színhelye az akkori jelen idő, az 1920-as évek Magyarországa. Ítélete: mindenki képmutató, maszkot visel, másnak akar látszani, mint ami valójában – legalábbis a felső osztályhoz tartozók és a hozzájuk dörgölődzők. Bánffy több művészeti ágban érezte otthon magát, bár korábban kötelességtudatból néhány évre elvállalta a Bethlen-kormány külügyminiszteri posztját, tagja volt a társadalmi elitnek, közelről ismerte a politika alakítóit. 1926-ban, e színdarabjának a budapesti Renaissance színházbeli bemutatója előtt efféle címeket lehetett olvasni a lapokban: „Élő, ismert alakok szerepelnek a Maskarában!”; „Gróf Bánffy Miklós új darabjának főszereplői élő alakok”.

A darab szerzője hivatalosan Kisbán Miklós volt; azt, hogy ez Bánffy álneve, már több mint tíz évvel korábban lehetett tudni (nem is titkolta: a színdarabnak a bemutatóval nagyjából egy időben megjelent könyvváltozatában a copyrightnál igazi neve és lakcíme is szerepel, a borítón lévő illusztráció alatt pedig ott van a szignója: G. B. M. Nem volt tehát szentségtörés, ha  a lapokban a Maskara szerzőjét a próbákról cikkezve is sokszor eredeti nevén emlegették. Bánffy nemcsak a darab díszleteit és jelmezeit tervezte – vásári bábjátékra emlékeztető keretbe, „paprikajancsi-színházba” helyezve karikatúraszerűen kidolgozott alakjait –, hanem lényegében a rendezői feladatokat is átvette ifjabb Gaál Mózestől (az egyik próbán például maga olvasta fel az éppen elkéső művésznő szövegét).

Élelmesebb újságírók tehát a mű több szereplőjét megfellebbezhetetlenül azonosították. Az előjátékban szovjet csillaggal ékesített jakobinus sapkában színre lépő Kosh Imre grófot szerintük unokatestvéréről, Károlyi Mihályról mintázta Bánffy, a titkos földalatti szervezetek irányításával hencegő Katzer-Králik Kajetánt pedig Héjjas Ivánról. Kun Bélát is kolportálták az egyik szereplő mintájaként, s megnevezés nélkül egy antant diplomatára meg az előkelő pesti társaságok egyik hölgytagjára is utaltak, volt, aki kimondta, hogy Hatvany Lili bárónőről van szó. (Néhány hónappal később a kolozsvári, egyébként cionista Új Kelet cikkírója az ottani bemutató után cáfolta, hogy Kosh Károlyira emlékeztetne – kizárja ezt, hogy a színpadi alak nagyon rokonszenves ember –, Katzer-Králik alakja viszont e kritika szerint Friedrich István volt miniszterelnök paródiája.)

Bánffy „hol erélyesen, hol kétségbeesve” tiltakozott, amikor néhány színész is valamelyik politikust próbálta megjeleníteni a színpadon: szó sem lehet róla, ezek nem valódi személyek, hanem típusok! Egyik sajtónyilatkozatában is megerősítette, hogy még a részleteket is az életből merítette, de a jellemek nem illenek élő személyre: típusok, méghozzá „sűrített kiadásban”. Nincs a darabban semmi valóság, de remélhetően  annál több igazság. Amikor Somlay Artúr a próbán Károlyi Mihály hangját és mimikáját mímelte, a gróf kijött a sodrából, s faképnél hagyta a társulatot. Végül állítólag megegyeztek, bár Somlay aligha változtatott a véleményén, mely szerint igaz, hogy ezek az alakok típusok, de valójában mi is a típus?

Adyból is csak egy volt, de „volt már idő, hogy legalább hatvan Ady Endre szaladgált Pesten az utcán”.

Hatszázhatvan ember is képviselhet egy típust, de mind „halálosan ugyanaz, mint a papa”.

A kritikusok között volt, aki fölismerte a színdarab eredetiségét, újdonságát és merészségét (Schöpflin Aladár például nem tartozott közéjük). Voltak, akik groteszk szimfóniának, pszichológiai farce-nak, Wedekind modorában írt arisztophanészi vígjátéknak nevezték, s volt, aki bolondokházába utalta volna vélhetően nemcsak a figurákat, hanem azt is, aki megalkotta őket.

A darab Budapesten megbukott. Szerepe lehetett ebben annak, hogy a nézőknek az előzetes információk keltette reményei nem váltak valóra, de talán az is, hogy Bánffy bírálata túlságosan találó volt. A belvárosi elit számára kétségtelenül szokatlan volt a színdarab tónusa.

Ugyanabban az évben Bánffy visszaköltözött Erdélybe, s érkezése idejére éppen a Maskarát állíttatta színpadra a kolozsvári színházban. A bemutatót követő, az Újságíró Klubban tartott banketten a pályatársak nevében Kuncz Aladár köszöntötte a hazatelepülő írót, utána Makkai Sándor, a püspök és Janovics Jenő, a színház igazgatója beszélt. A vendégek között különben ott volt a helyi állambiztonsági rendőrség vezérfelügyelője is. Kacsó is beszámol memoárjában a lelkes ünneplésről: „Nagyon örvendtünk mi akkor mindenkinek, aki hazajött, nem pedig itt hagyott bennünket!”

S ha jól következtetek a fönnmaradt emlékdarabokból, a sikerhez hozzájárulhatott az erdélyi közvélekedés: maskarák főleg Magyarországon vannak.

Nyitókép: Bánffy Miklós az 1910-es években.