A három teremben kiállított tizenhét nagyméretű munka hol könnyedebb-játékosabb világokat láttat, hol a drámaibb, tüzesebb vagy sötétebb színek ébresztenek mélyebb jelentéstartalmakat. Romvári Márton most kiállított absztrakt festményei olyan külső és belső világokat, mikro- és makrokozmoszt tárnak fel, amelyek a síkbeli ábrázolásokból indulva érzékeltetik a térbeliség dimenziójának, plaszticitásának élményét. Lendületes gesztusok, intenzív folyamatok elevenednek meg, amelyek lüktető energiákból táplálkoznak. A vásznakra és fatáblákra akrillal és olajfestékkel felhordott különféle layerek újabb és újabb mélységeket, világokat tárnak fel, amelyek elválnak ugyan egymástól és akár külön rétegekként is felfoghatók, együtt szemlélve mégis harmonikus egységekként teszik teljessé a képek felületeit.

Színes, gomolygó, ködszerű formák jelentik a képmező belső, központi részét, amelyek kitűnnek a munkák alapját képező, raszterezett, dörzsölt hatású, pasztelles színű alaplayerekből. Az erőteljesebb vagy halványabb, melegebb vagy hidegebb, örvénylő színes foltok hangsúlyozzák a rajtuk feltűnő, amorf vonalakat és íveket, melyek a képek bensejében teremtenek kapcsolódásokat. A gyakran párba vagy triptichonszerűen hármas egységekbe rendezett festmények önállóan is megállják a helyüket, ám sajátos párbeszédbe lépve, kiegészítik, teljessé teszik egymást. A festményeken megragadott pillanatok a kimozdulás, a szétrebbenés élményeit mutatják, sajátos dinamikus folyamatok közben. A képeken feltűnő alakzatok olyan, a természetben is felelhető organikus formákat mutatnak fel, amelyek akár szabad szemmel látható élőlényeket vagy azok bizonyos részleteit, akár parányi, csak mikroszkóppal érzékelhető egysejtűeket is szimbolizálhatnak.
Eszünkbe juthat a munkák láttán az a hétköznapi jelenség, amikor szemünket becsukva, apró fonalak, vonalkák úszkálnak előttünk. Ezt a tudomány latinul muscae volitantesnek, azaz szó szerint repkedő legyeknek vagy lebegőfoltoknak nevezi. A szem áttetsző üvegtestén feltűnő vonalacskák akkor jönnek létre, amikor a fénytörés miatt sajátos árnyékhibák keletkeznek bennük. A vonalkák, foltok követik a szem mozgását, így azok mindig folyamatukban észlelhetők. Ennek a folyamatosságnak a dinamikája, valamint a transzparencia élménye még inkább hasonlóvá teszi őket a Romvári festményein található alakzatokhoz, amelyek mindig egymás kiegészítésére igyekeznek.
Képépítő, összekapcsolódó motívumok pulzáló tendenciái keltik a szétszabdaltság élményét. A vonalak töredékekre esnek szét, a darabokból felépülő részletek azonban az egység megteremtésének újbóli lehetőségét hangsúlyozzák. Az ezekből kialakuló formák diskurzusba lépnek a művek befogadóival, bevonva őket az alkotás folyamatába, hogy sejtetni engedjék a formákból kialakuló fonódásokat. Így a festményeken feltűnő alakzatok képzeletbeli meghosszabbításai és összeköttetései mindig a nézői interakciók során születnek meg, fenntartva velük a feszültséget és a játékosság élményét. A festmények faktúrák általi rétegzettsége mellett jelen lévő transzparencia láttatni engedi a már említett különféle layereket, rasztereket, amelyek mélységeket, valódi belső világokat nyitnak meg.
A vizualitás adta szabályok egyfajta időbeliséget is feltételeznek, így a különböző dimenziók együtt értelmezhetők, azok szinkronicitásban tűnnek fel. A múltból előtörő, a jelenben, a szemünk előtt kibontakozó alakzatok a jövőben létrejövő csatlakozásoktól lesznek teljessé. A szétáramló, végtelenséget is megjelenítő formákból az emberi dimenziókba való visszatérés mindig humánus gesztusként értelmezhető. A képek örök érvényű, soha nem múló értékeket, élményeket közvetítenek. A megjelenő alakzatokat vonatkoztathatjuk az emberi kapcsolódásokra, interakciókra, melyek azok teljes történéseit is leképezhetik, az első találkozás élményétől az elválásig, majd az újbóli viszontlátásig vagy a végleges búcsúzásig.
Sajátos univerzumot teremtenek a belső képmezőkben megszülető vonalak, pontok és ívek, amelyek között létrejövő viszonyok gyakran arcokat, antropomorf gesztusokat sejtetnek, közelebb hozva a befogadókat a festményekhez. Az erőteljes grafikai, sőt kalligrafikus jegyeket hordozó felületek mégis egyértelműen festészeti hatásúak, amelyeket az absztrakció kifinomult eleganciája jellemez.
Romvári Márton 1975-ben, Budapesten, többgenerációs művészcsaládba született. Az örökké kíváncsi, kísérletező és folyamatosan megújuló művész 2001-ben végzett a budapesti Képzőművészeti Egyetem festő szakán. Az organikus és geometrikus absztrakt hagyományaiból indulva mind a hazai, mind a nemzetközi festészet eredményeiből építkezik. Folyamatosan keresi a képzőművészet különböző műfajai közötti átjárás lehetőségét, rendre kitekintve a szobrászat és a plaszticitás felé is.
A mostani kiállítás a festészet műfajában maradva mutat be újdonságokat, nemcsak Romvári saját életművében, hanem a kortárs festészet történetében is. A művész néhány évenként festészeti módot és stílust vált, a maga szabályai szerint megalkotva friss szemléletű műveit. Az absztrakt expresszionizmus hagyományát követve a redukciós és expresszív kifejezési módokból, a korábbi sejtszerű formákból jutott el mostani munkáihoz, amelyeken az idomok mellett vonalakat, nyugtalan íveket ábrázol, hogy szétbontsa azokat, és megalkossa a köztük fennálló lehetséges újbóli csatlakozásokat. A festmények olyan kozmikus tereket hoznak létre, amelyek egyszerre értelmezhetők mikroszkopikus egységekként vagy a végtelenséget felmutató távlatokként. A Kahán Art Space-ben kiállított munkáinak harmonikus látványa olyan szenzuális élményt nyújt, amelyet nemcsak saját tapasztalásainkon keresztül vizsgálhatunk, hanem az örök, egyetemes értékek fényében is értelmezhetünk.
Fotók: Hegyháti Réka 
 

Romvári Márton Fonódó vonalak című kiállítása 2022. december 3-ig tekinthető meg a Kahán Art Space Budapestben (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34.).