Egyik legmaradandóbbnak tekinthető műve, az 1936-os A vándor és a bújdosó a magyarság és a németség nemzetkarakterológiájával foglalkozik, Prohászkának talán ez a magyar nemzeti géniusszal, szellemmel foglalkozó „nemzetkarakterológiai” műve az, amellyel valóban belépett a magyar filozófiai gondolkodásba és maradandó helyet szerzett annak élvonalában. Európának és benne a magyarságnak Prohászka szerint olyan „közös missziója” van, amelyet népei nem értenek meg többé. Ez a misszió– a sajátos értelemben vett humanizmus mellett elkötelezett Prohászka számára – nem pusztán a gazdasági és anyagi civilizáció megteremtését látja maga előtt, hanem mindenekelőtt a világ szellemmel való megtöltését jelenti.

Részlet a Magyar Szemle írásából:

Tőkéczki László rövid, főként Prohászka pedagógiai munkásságát összefoglaló tanulmányán kívül a magyar filozófiatudomány képviselői közül csak Lackó Miklós és Perecz László fog­lalkoztak bővebben Prohászka életművével néhány tanulmányukban. Az oeuvre azonban ennek ellenére sem került be a magyar kulturális vérkeringésbe, és úgy tűnik, hogy a szerző nevét ma már valóban csak a specialisták és a 20. századi magyar eszmetörténet kutatói ismerik.

Ez okból is tartjuk fontosnak újra felhívni a figyelmet Prohászkára, különös tekintettel legmaradandóbbnak tekinthető művére, az 1936-os megjelenésekor több mint ötven recenziót kiváltott A vándor és a bújdosóra. Prohászkának talán ez a „nemzetkarakterológiai” műve az, amellyel maradandó helyet szerzett ma­gának a magyar filozófiai gondolkodás történetében – még akkor is, ha magát a „nemzetkarakterológiát” hamar tudománytalannak bélyegezte az 1945 után berendezkedő szovjethatalom, és – a biológiai rasszelmélettel való látszólagos hasonlósága okán – ezt is a „fasizmus szálláscsinálójaként” értelmezte.

Prohászka írásaiból sokoldalú tehetséggel megáldott tudós képe bontakozik ki: széles körű munkássága a pedagógiatörténettől a kultúrfilozófián keresztül terjedt ki a vallásfilozófiára – ebben a vonatkozásban főként a Leopold Ziegler német vallásfilozófust Magyarországon elsőként értékelő tanulmánya jelentős – a politikára, és egy sajátos értelemben felfogott történettudományra.

Csizmadia Ervin a fentebbiekkel egybehangzóan, Prohászkát Joó Tiborral és Makkai Jánossal együtt sorolja az ún. „szellemtörténeti-társadalomlélektani irányzat” körébe a Horthy-rendszer politikatudományáról írott átfogó tanul­mányában. Értelmezésében ez ugyanaz az irányzat, amelynek „olyan gondol­kodók állnak (…) az élén, mint Gustave Le Bon, Ortega y Gasset és mások”. És valóban: Prohászka sokat merít Le Bontól és Ortegától, de még többet Leo­pold Zieglertől és Keyserlingtől, és különösen Eduard Sprangertől, tájékozódá­sa egyetemes. De mégis, mindezek összhatásától valami eltérőt is alkot.

Nem véletlen, Prohászka erőteljes vonzalma a két világháború közötti német gondolkodókhoz. Máig legjelentősebbnek tartott műve A vándor és a bujdosó, mely talán a leginkább magán viseli a német filozófiai szellem bélyegét, melyről Hamvas Béla egy lelkes hangú korabeli recenzióban a következőket írta: „Pro­hászka Lajos A vándor és bujdosója az a mű, amelyet megjelenésétől számítva sem magyar történész, sem magyar társadalomtudós, sem etnológus, sem mű­vészettörténész, de még művész, író, politikus sem nélkülözhet többé: a magyar sors megértéséhez az út ettől a pillanattól kezdve Prohászka könyvén át vezet.”6

A könyv – amely lényegében a magyarság nemzeti „lényegét” próbálja meg­határozni tulajdonképpen nem csak a magyar, hanem a német és a magyar nép ellentmondásos, mégis sokszorosan összefonódó viszonyáról, egykor volt birodalmi egységéről és történelmi antagonizmusairól szól. A magyar nemzet­karakter, vagyis Prohászka szerint „a bujdosó” elsősorban a német nemzetka­rakterrel párhuzamba állítva, azzal egyfajta sajátosan ellentmondásos, bonyolult vonzásokra és taszításokra épülő viszonyba helyezve van ábrázolva. Eszerint „a magyar sorstudomány” csak „a német sorstudományból” érthető meg igazán: ez utóbbi pedig csak úgy, ha – legalább felvillanások idejéig – a tekintetet még távolabbi népek felé kiterjesztjük: az angol, francia, olasz és spanyol nemzetekre nézünk. Vagyis egész Európából következően próbáljuk meg megérteni a né­metséget, és belőle következően végrehajtani a tulajdonképpeni célt, a magyar „nemzetkarakter” felvázolását.

A „nemzetkarakterológia” legáltalánosabb módszereit, és felvázolt képét is német gondolkodóktól, mindenekelőtt Leopold Zieglertől és kisebb mértékben Hermann Keyserlingtől veszi át. Ziegler volt, aki a német nemzetre a „vándor” fogalmát alkalmazta, de ugyanígy megtaláljuk Prohászka németség-képének hátterében Spengler híres – az egész európai civilizáció sajátos sorsaként felfo­gott – „fausti emberét”, amely a „végtelen tér” meghódításának bűvöletében él.7

Nemzet, kultúra, ország, sőt ember sincsen „önmagában” laboratóriumi atomként, hagyománytól, kapcsolódástól viszonyrendszertől és történelemtől megfosztva: minden nemzet sajátos karaktere az lesz, amely „vonzások és vá­lasztások” komplex rendszerében egy „őseredeti magból” – vagy ha tetszik, egy spengleri–goethei „ősszimbólumból” kiindulva a történelemben magára eszmél és kifejlődik.

A teljes írás a Magyar Szemle 2024/1-2. számában olvasható.