1. Alapvető rendelkezések

Előzmények

Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá válik/vált az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”). Alapítvány a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendeletet az Alapítvány által kezelt adatai vonatkozásában is alkalmazandó.

1.2 A Tájékoztató célja

A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa a Magyar Szemle Alapítvány (továbbiakban úgy is, mint „Adatkezelő” vagy „Alapítvány”) által követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.3 Jogszabályok

A Tájékoztató tartalmának meghatározásakor az Alapítvány a Rendelet mellett figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit is.

1.4 Hatály

A Tájékoztató hatálya az Alapítvány tartalomszolgáltatási és értékesítési tevékenységével kapcsolatos Adatkezelésekre terjed ki.

A Tájékoztató hatálya alá nem tartoznak azon jogalanyok és weboldalak szolgáltatásai és Adatkezelései, melyekre az Alapítvány által üzemeltetett Honlap(ok)on található bármely hivatkozás mutat, továbbá azon jogalanyok Adatkezelései, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült

1.5. A Tájékoztató módosítása

1.5.1. Az Alapítvány fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.

1.5.2. Az Érintett a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése nem szükséges.

2. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Név: Magyar Szemle Alapítvány

Székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 24.

Telefon: +36 1 311-6477

E-mail: titkarsag@orszagut.com

3. Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

3.1. Az Alapítvány az Érintettet az Érintett által történő adatok rendelkezésre bocsátásakor tájékoztatja az adatok kezeléséről.

3.2. Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy az Adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Amennyiben az Alapítvány részére szerződő partnere, vagy szerződéskötési szándékot jelző ügyfele bocsátja rendelkezésre az Érintett személyes adatát, az átadó partner szavatol, hogy az általa az Alapítvány részére megadott személyes adatok érintettje az Alapítvány részére történő átadáshoz, az Alapítvány általi Adatkezeléshez hozzájárult. A szerződés létrejötte esetén a partner által átadott személyes adatok a felek közti szerződés teljesítéséhez szükségesek, az Alapítvány általi Adatkezelés jogalapja ezen körülmény.

3.3. Az Érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az Adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

3.4. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.5. Az Érintett a jogszabályban elrendelt Adatkezelések kivételével kérheti az Alapítványt, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Alapítvány az Érintettet a törlésről vagy a törlés hiányának indokáról tájékoztatja.

3.6. Az Érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

3.7. Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Alapítvány székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Alapítványnak a titkarsag@orszagut.com címre küldött e-mailben.

3.8. Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Alapítvány korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Alapítvány megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Alapítvány korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének az Alapítvány általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Alapítvány általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

3.9. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

3.10. Amennyiben az Alapítvány az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.11. Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

3.12. Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintett részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

4. Az Adatkezelés alapvető elvei

4.1. Jogszerűség, tisztességesség

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Alapítvány csak a jogszabályban meghatározott, vagy az Érintettek, vagy az azok munkáltatói/megbízói/megrendelői által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2 Pontosság

Az adatoknak az Adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

4.3. Célhoz kötöttség

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Alapítvány az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4. Megfelelőség

Az Alapítvány a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.5 Korlátozott tárolhatóság

A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4.6. 16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Alapítványnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Alapítvány a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.7. Az Alapítvány az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja át. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Az Alapítvány bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Alapítvány érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

4.8. Az Alapítvány az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

4.9. A Rendelet alapján az Alapítvány nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Alapítvány ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Alapítvány tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Alapítvány nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

5. Jogalap

5.1 A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhe szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

5.2. Figyelemmel az Alapítvány tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, hozzájárulása, az Alapítvány és az Érintett közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a Rendelet fenti 5.1.b) pontja és a Rendelet fenti 5.1.c) pontja. Az Érintett önkéntes döntése alapján lép kapcsolatba az Alapítványgal, hírlevél szolgáltatás esetén vagy amennyiben a Honlap használatát az Alapítvány regisztrációhoz köti, önként regisztrál, önként veszi igénybe az Alapítvány szolgáltatását. az Alapítvány az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály felhatalmazza.

5.3 Ha az Adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Figyelemmel arra, hogy az Alapítvány alapvető tevékenységi célja a rádiós és internetes hírszolgáltatás, az Alapítvány kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az Alapítvány részére az Érintett által interjú vagy egyéb műsorelem hangfelvételének vagy internetes cikknek az el(ő)készítése során rendelkezésre bocsátott személyes adat átadása az Érintett hozzájárulásának minősül az adatnak a Rádióban és a Honlapon történő közzétételéhez, és annak az Alapítvány által ennek érdekében történő kezeléséhez. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy az elkészült és adásba/Honlapra került, személyes adatot tartalmazó anyag archiválása, archív anyagként történő hozzáférésének biztosítása, abból újraszerkeszthető tartalom előállításának lehetővé tétele, az ehhez szükséges tárolás, betekintés, rendszerezés és egyéb adatkezelési műveletek végzése bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettség, de minden esetben a tájékoztatáshoz fűződő jogok érvényesülése és az Alapítvány minőségi hírszolgáltatói működésének, mint kiemelkedő jogos érdekének az érvényesítése céljából történik, így jogalapja Rendelet fenti 5.1.c) pontja és a Rendelet fenti 5.1.f) pontja.

5.4. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon Adatkezelés tekintetében, amelynek jogalapja a Rendelet a Rendelet fenti 5.1.a) pontja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti, valamint a Rendelet fenti 5.1.b) és/vagy c) és/vagy f) pontja szerinti adatkezelés jogszerűségét.

5.5. az Alapítvány részére adott interjúk esetében az interjúban elhangzott információk az Alapítvány által kezelt adatok részét képezik. Az Érintett az interjúban való részvételével egyben hozzájárul az ott elhangzottak közzétételéhez, megjelentetéséhez, és ahhoz, hogy az Alapítvány az interjút különböző közlési felületein közzétegye, adatbázisaiban, nyilvántartásaiban tárolja, illetve onnan a későbbiekben azt nem köteles eltávolítani. Az ilyen jellegű Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz való jog, az információ szabad áramlásához fűződő jogos érdek, és az Alapítvány megfelelő és hatékony működése.

5.6. A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.7. az Alapítvány a zaklatásmentes munkahelyi légkör megteremtése, megőrzése érdekében a tudomására jutott zaklatási eseteket kivizsgálja, illetőleg megteszi a szükséges intézkedéseket a további zaklatás megakadályozás érdekében. Az eset körülményeire tekintettel ennek során különleges adatok kezelésére is sor kerülhet. Ezen különleges adatok meghatározására a GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján kerül sor, joglapja a GDPR 6. cikk (1) d. pontja szerinti „érintett vagy másik természetes személy létfontosságú érdekei”. Az ezzel kapcsolatos Adatkezelésről szóló részletes szabályozást az Alapítvány által kiadott „Tájékoztató a különleges adatokat érintő munkahelyi zaklatási esetek kivizsgálásával kapcsolatos adatkezelésről” tartalmazza.

6. Az Adatkezelés célja

az Alapítvány törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás interjú vagy egyéb híranyag készítése és/vagy hírlevél küldés szolgáltatás keretében
   
 • az Alapítvány az Érintett és a társadalom számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson
   
 • az Alapítvány és az Érintett, vagy az Érintett adatait átadó jogalany közötti, az Alapítvány tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése
   
 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás
   
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
   
 • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
   
 • az Érintett jogainak védelme.

7. Az adatkezelés időtartama

az Alapítvány a Személyes adatot törli:

a) Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Alapítvány a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) Az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló Adatkezelések kivételével)

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ebben az esetben az Alapítvány az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az Adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Alapítvány minden esetben tájékoztatást ad.

c) Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.

d) Az Adatkezelés célja megszűnt és az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt

A törlés megtagadható (i) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (ii) ha az Adatkezelés jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges.

e) Azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Alapítvány – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. az Alapítvány megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Alapítvány az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Alapítvány a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

A törlési kérelem megtagadásáról az Alapítvány minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

az Alapítvány által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Alapítvány a hírlevél adatbázisában az Érintett Személyes adatait törli.

8. Az adatok forrása

az Alapítvány kizárólag az Érintettek, vagy az Érintettek szolgáltatását (munkáját) igénybe vevő jogalanyok által az ügylet előkészítés/teljesítése érdekében megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

9. A kezelt adatok köre

az Alapítvány kizárólag a 8. pontban megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

az Alapítvány által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

 • Regisztrációhoz szükséges adatok. Ennek keretében az Érintett e-mail címének, nevének és címének megadásával az Alapítvány lehetőséget biztosít Érintett számára a tartalomszolgáltatásai használatára
   
 • A jogügylet előkészítésekor/létrejöttekor/teljesítése során átadott/bemutatott személyes adatok. Az Érintett által a saját, vagy az általa képviselt jogalany és az Alapítvány közötti jogviszony létrejötte vagy teljesítése érdekében/során, vagy az általa képviselt, vagy vele munkaviszonyban/megbízási/vállalkozási jogviszonyban álló jogalany által ugyanezen célból az Érintettről az Alapítvány rendelkezésére bocsátott adatok a jogügylet létrejöttéhez vagy teljesítéséhez szükségesek (név, telefonszám, email cím, lakcím)
   
 • Számlázási adatok. Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít az Alapítvány részére, vagy az Alapítvány az Érintett részére, az Alapítvány kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.
   
 • Híranyagok elkészítéséhez kapcsolódóan átadott adatok Az Érintettek által az Alapítványnak adott interjúk, vagy egyéb híranyag előkészítés során rendelkezésre bocsátott adatok esetében a híranyag elkészítése, a tájékoztatáshoz való jog és az Alapítvány jogszerű és/vagy minőségi működésének biztosítása.

A fentieken túl az Alapítvány kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 12. pontban leírtak szerint.

10. Az adatkezelési folyamat

Az adatok forrása az Érintett, vagy vele munkaviszonyban/megbízási/vállalkozási jogviszonyban álló jogalany, aki az adatokat (i) az esetleges regisztráció során és/vagy (ii) a jogügylet előkészítése, létrejötte vagy teljesítése során adja meg és/vagy (iii) a híranyag elkészítése során. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, az Alapítvány erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az Érintett az Alapítvány által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelés megkezdésekor annak jogalapja ebben az esetben is az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben az Érintett regisztrál az Alapítvány által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az Érintett nem regisztrál a Honlapon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

11. Reklámozás, hírlevelek

Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, az Alapítvány a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

12. Cookie-k

az Alapítvány rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k az Alapítványot, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Honlap szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
   
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
   
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és
   
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben az orszagut.com oldalon az Alapítvány külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Alapítvány felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Alapítvány a cookie-kat felhasználhatja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

13. Adattovábbítás

az Alapítvány személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

az Alapítvány jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Alapítvány nem tehető felelőssé

az Alapítvány az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

14. Adatfeldolgozás

az Alapítvány a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Alapítványgal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. az Alapítvány ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Alapítvány hozzájárulásával jogosultak. az Alapítvány kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Alapítvány előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az Alapítványot minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Alapítványnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

az Alapítvány az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.

az Alapítvány által igénybe vett adatfeldolgozók a jelen szabályzat kiadásának időpontjában:

 • Országút Nonprofit Kft. (hirdetésszervezés, előfizetések kezelése)
 • Barion Zrt. (online fizetés biztosítása)
 • Vármegye Média Kft. (webhosting)

15. Külső szolgáltatók

az Alapítvány Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Alapítvány együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. az Alapítvány minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

az Alapítvány a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.

Külső szolgáltatók:

 • Facebook
 • You Tube
 • Google
 • Számlázz.hu
 • Microsoft

16. Adatbiztonság

az Alapítvány gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Alapítvány és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

az Alapítvány a fentiek keretében:

 • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
   
 • megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről;
   
 • intézkedik a vírusvédelemről.

17. Fogalom meghatározások

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
   
 • Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
   
 • Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják az Alapítvány rendelkezésére.
   
 • Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Alapítvány részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Alapítványgal sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Alapítvány Külső szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.
   
 • Tájékoztató: az Alapítvány jelen adatkezelési tájékoztatója.