Szakrális terek XI. sorozat - Sacred Spaces Series XI.

Szakrális terek XI. sorozat, 2021

 

Egy XIV. századi francia fametszeten Eukleidész, a geometria atyja ajtónállóként áll a művészet vára előtt, hogy bebocsátást adjon a hét szabad művészet (septem artes liberales) elsajátítására vágyóknak, szimbolizálva ezzel, hogy valamennyi alapjául a geometria szolgál. Mindez láttatja, hogy a matematika térbeli összefüggéseinek, szabályszerűségeinek leírásából kialakult geometria, valamint a művészet egymás nélkül elképzelhetetlenek, feltételezik egymást. Vásárhelyi Antal most bemutatott festményeinek és fekete-fehér grafikáinak alapja is ugyanaz a szigorú, mértani pontossággal kiszerkesztett architektúra, amely a szakrális terek struktúráját adja. A kiállítás helyszíne maga is predesztinálja, előrevetíti a címben is felbukkanó Szakrális terek tematikát, hiszen Vásárhelyi munkáit most a budapesti Szent Gellért téri Próféta Galéria tereiben láthatjuk.

Szakrális terek XIII. sorozat & emlékezés egy barátra Mihai

Szakrális terek XIII. sorozat & emlékezés egy barátra, Mihai Olos

 

Tudomány és szakralitás szorosan összefügg egymással, valamennyi szent hely architektúráját ugyanaz a geometrikus rend képezi, amely egységbe hozza azt a művészet közvetítette lelki tartalmakkal. A szakrális terek minden nép kultúrájában és építészetében fontos szerepet játszanak, s azok tájolása, elrendezése sajátos szabályokhoz kötötten alakít ki elmélkedésre és meditálásra alkalmas helyeket. A szimbólumokban gazdag, felszentelt terek mindig hordozzák az ősi rítusokra jellemző motívumkincseket. A bukaresti képzőművészeti egyetem grafikai és belsőépítészeti szakán végzett Vásárhelyi Antal nagy hozzáértéssel és szakértelemmel teremti meg vásznain és grafikáin sajátos, bensővé váló, mégis külsőként láttatott tereit. A Magyarországon most először bemutatott alkotások téri elrendezése a valódi architekturális elemek, valamint az ősi jelképek felhasználásával létrehozott vizuális illúziók a szakralizált helyek szabályszerűségeit tükrözik. A rendkívüli körültekintéssel és türelemmel kidolgozott, pontozásos és vonalkázásos technológiával készített, akrillal és tussal festett, elegánsan visszafogott festmények és grafikák nem csupán alkotójuk végtelenségig tökéletesített mesterségbeli ismereteit tükrözik, hanem elszántságáról, s a lét esszenciájáról szóló mély tudásáról is számot adnak.

Szakrális terek III. sorozat - Sacred Spaces Series III

Szakrális terek III. sorozat, 2021

 

Vásárhelyi munkái egyszerre láttatják a teljességet és az apró részleteket, valamint a természetből és a matematikából vett ideális formákat, modellezve ezzel a mindenséget, miként versében Pilinszky fogalmazott. A sokszorosan tagolt, tökéletes precizitással megtervezett, szimmetrikus vásznakon és grafikákon az aranymetszés szabályszerűségei teremtenek harmóniát. A teljes letisztultságot felmutató tusrajzok magukban hordozzák isteni tökéletességüket, képviselve velük az örök értékeket. A munkákon gyakran egymást fedve jelennek meg a felülről megmutatott alaprajzok, a mélységek, a magasságok és a különféle dimenziók. Az eltérő perspektívából láttatott terek, a semmibe, mégis a mindenségbe vezető lépcsők, rámpák, gúlák, boltívek, kupolák, ablakok és ajtók mindig újabb értelmezési lehetőségeket nyitnak meg. Az eszményi idomokból; a négyzetből, a körből és az egyenlő oldalú háromszögből kiinduló formák a szakrális terek ábrázolásával együtt járó isteni attribútum jelölői lesznek. A körzővel és vonalzóval ábrázolt Teremtő, a Nagy Építőmester egyszerre alkot és igazgat, miközben tervez és művészetet formál. A vallási jelképek együttesen jelennek meg a festményeken és a grafikákon, kifejezve a különbözőségekben rejlő egységet, a különféle létállapotokat, az élet és a halál szimbólumait, valamint a fent és a lent világát, illetve a férfi és a női attribútumok összekapcsolódásait. A sokszor szürreális templomi alaprajzok egyszere elképzeltek és idealizáltak, ám azok perspektivikus ábrázolása mindig magában hordoz valamiféle realitást is.

Black and White Sacred Spaces II., 2022

 

A művész részletgazdagon kidolgozott térélményei felidézik a XVIII. századi itáliai Giovanni Battista Piranesi rajzművész és építész Carceri (Börtönök) című sorozatát, ugyanakkor a XIX. századi holland művész, Maurits Cornelis Escher munkásságát is, akihez Vásárhelyi különösen kötődik, amit a számára Magyarországon szervezett kiállítások is bizonyítanak. Escher paradoxonai, lehetetlen építményei visszaköszönnek a Vásárhelyi ábrázolta geometriában, ám ez utóbbi teremtette illúziók a pasztelles tónusú vásznakon és a rajzokon mégis sajátos, ugyanakkor elképzelhető és befogadható térélményt nyújtanak. Bennük elmerülve a szakralitás misztériuma a lét újfajta dimenzióit mutatja meg.

Vásárhelyi Antal

 

Vásárhelyi Antal síkban ábrázolt tereinek mélységei olyan belső világokat nyitnak meg, amelyek a végtelenbe vezetnek. A munkák befogadóira, nézőire, vagyis a képbe lépőre van bízva, hogyan éli át látott tapasztalatait. Akár el is veszhet a labirintusszerűen megmutatott különböző dimenziók között, sőt a nyitva hagyott ajtókon és ablakokon keresztül ki is léphet belőlük, de ha rátalál a helyesnek vélt útra, eljuthat a megvilágosodás kitüntetett állapotába, miként az a szakrális terekben vagy a természetben megszülető benső, lelki élményekre jellemző. A szentté váló helyek mindig az isteni kinyilatkoztatás és az egyetemes emberi tudás összegzői lesznek, amelyek nemcsak a tökéletesen ábrázolt architektúrában nyilvánulnak meg, hanem a megmutatott szakrális szimbólumokon keresztül is. Ezek mindig együttesen tűnnek fel a munkákon, jelképezve az ősi tudást, hogy továbbítson nekünk, befogadóknak valamit a világmindenség univerzalizmusából. Az ehhez való hozzáférés mindenki számára elérhető, amelyekhez Vásárhelyi Antal vizuális világa utat mutat, hogy annak jelentésmezeit felfejtve továbbgondoljuk és hasznosítsuk azt a saját életünkben.

 

Vásárhelyi Antal Szakrális terek című kiállítása 2023. június 4-ig tekinthető meg a Próféta Galériában (1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.).