Az egész Európát lelkesítő magyar önvédelmi háború, amely a birodalmi önkény elleni nemzeti kiállás jelképévé vált, hamar Magyarországra vonzotta a buzgó külföldieket, akik közül a lengyeleket ismerik legtöbben nagy létszámuk, a harcokban tanúsított egyéni hősiességük és az emigrációban betöltött szerepük miatt. Elsőnek azonban a bécsi önkéntesek érkeztek, köztük az Akadémiai Légió százhatvan tagja, a magyar ügy iránti nemzetközi értelmiségi rokonszenv megjelenítői. Köréjük szerveződött meg a magyar szabadságharc Bécsi Légiója, amelynek tagjai végigküzdötték a háborút a honvédség oldalán, majd részeként. Ennek ellenére történeteik, hőseik kevéssé ismertek, síremlékeik nagyrészt elenyésztek, magyarországi közterület nem viseli nevüket, a köztudatban főleg Jókai Mór Kőszívű ember fiai című regényében és Várkonyi Zoltán belőle készült filmjében betöltött mellékszerepeik kapcsán élnek.

Az idén ötvenéves fekete márványtábla ebből a szempontból, de keletkezéstörténetét tekintve is a magyar emlékezetkultúra egyedi öröksége. Ötlete Kovács István történészhez, műfordítóhoz és költőhöz (a rendszerváltoztatás után krakkói főkonzulhoz, a Magyar Művészeti Akadémia tagjához) kötődik, aki az Illyés Gyula Herder-díja révén kapott ösztöndíjból Bécsben folytatott tanulmányokat, majd az Eötvös Collegiumba (akkori hivatalos nevén: ELTE Eötvös József Kollégiuma) visszatérve nevelőtanárként javasolta az igazgatónak egy önálló szabadtéri Eötvös collegiumi 48/49-es emlékmű felállítását. A táblát annak ellenére sikerült föl is avatni az 1849. évi tavaszi hadjárat győztes budavári honvédrohamának 125. évfordulóján 1974. május 21-én, hogy a korábbi évek brutális rendőri oszlatásai után a pártállam és az egyetem különösen gyanakodott minden alulról jövő „márciusi” kezdeményezésre. Noha az emlékmű védnökségére hivatalosan sikerült megnyerni a Hazafias Népfrontot és személyesen Ortutay Gyulát, illetve koncepciója nem mondott ellent a kötelező kommunista internacionalizmusnak, koszorúzása a diktatúra bukásáig mindig titkosrendőri felügyelet alatt történt.

Megemlékezők a Bécsi Légió táblája előtt a budai Vár déli rondellájának falánál 2024. március 15-én

 

A Bécsi Légió budavári táblája az egyetlen szabadtéri 48/49-es honvédemlékmű, amelyet a Kádár-rendszer idején avattak fel. Különlegességét fokozza, hogy számos szabadságemlékművel ellentétben kultusza felavatása óta folyamatos. Az eleven közösségi hagyomány töretlenségének fenntartója az Eötvös Collegium öregdiákjainak közössége, amely minden évben legalább március 15-én ünnepséget szervez a helyszínen. A tábla regényes kivitelezése és kultusza ugyan a Collegium közösségéhez kötődik – amelyet a reformkorra visszanyúló hagyománya, 1956-os szerepe és március 15-i rendezvényei miatt a diktatúra politikailag megbízhatatlannak tekintett –, de az értelmiség össznemzeti felelősségvállalását jeleníti meg. Kifejezi a magyar szabadság iránt elkötelezett értelmiség emlékezetalakító lehetőségeit a diktatúra bukásán innen és túl, illetve rámutat a korszak szellemi válságaira, belső törésvonalaira, működési mechanizmusainak kulturális sajátosságaira is.

A Várprogram keretében jelenleg felújítás alatt álló helyszín, a déli rondella átadása 2025-ben várható. A tábla tulajdoni viszonyait és műszaki sorsát a Várkapitánysággal történő egyeztetések révén a kultusz folytonosságát fenntartó szervezeteknek – az Eötvös Collegium Baráti Körének és a Mika Sándor Egyesületnek (a Collegium volt történészhallgatóinak szövetsége) – sikerült megnyugtatóan biztosítaniuk, így a felújított műemléki falszakaszon ez a ritka, térségünk történetére jellemző szabadságemlékmű az őt megillető körülmények között válik majd újra fölkereshetővé a helyreállítási munkálatok befejezése után. Addig is az ünnepélyes évforduló emlékére a kultusz éltetői az érintett hazai és külföldi intézmények, illetve társszervezetek részvételével a tábla üzenetéről és a hozzá kapcsolódó, aktuális közéleti-kulturális kérdésekről tudományos és ismeretterjesztő fórumokon fognak megemlékezni.

Megemlékezők az emléktáblánál 2019. március 15-én

 

Alább az emlékmű-alapító gondolat gazdájától, Kovács Istvántól közlünk két szöveget. Az egyiket beszédíróként fogalmazta. Ezt felolvasva avatta föl Ortutay Gyula ötven évvel ezelőtt az emléktáblát. A másikban a szerző évtizedekkel később elevenítette föl a háttértörténetet. Mindkét írást közölte a nehezen hozzáférhető, ifj. Arató György és Pál Zoltán szerkesztette Kősziklára épített ház. Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére (Budapest, 2016) című kötet.

Vivat Academia, vivant professores!

 

A szerző történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos titkára, a Mika Sándor Egyesület elnöke

 

Ortutay Gyula

Beszéd a Bécsi Légió emléktáblájának fölavatásán

Budavár, 1974. május 21.

 

Ortutay Gyula (1910–1978) néprajzkutató, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1943-tól a Kisgazdapárt, 1945-től titokban a Kommunista Párt tagja. Vallás- és közoktatásügyi minisztersége (1947–1950) alatt államosították az egyházi iskolákat. Utóbb az Elnöki Tanács tagja (1958–1978), a Hazafias Népfront alelnöke (1964–1978), az országgyűlés kulturális bizottságának elnöke (1970–1978), a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke (1964–1978). Jelentős szerepet vállalt a magyar etnográfia intézményesítésében.

 

Az emléktáblák kettős jelképűek. Jelképezik a „betűbe vésettek” örökségét, de jelképezik azokat is, akik a márványlapokat „pártfogásukba vették”, szemmagasságban ház- és várfalakra csavarozták.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepségsorozata az idei esztendőre is átnyúlik. A mai napon ünnepeljük a budai Vár bevételének 125. évfordulóját. Ötnegyed százada annak, hogy a tavaszi hadjáratot megvívó hős hadtestek önkéntesei rohamra indultak a várat megszálló zsoldosok ellen. A rohamra senkit sem kötelezett parancs, az első sorokat önkéntesek töltötték ki. Huszárok, honvédek, utászok összekeveredett gomolyaga tört a várfalakra. Köztük a fekete egyenruhás bécsi diákok két százada. Jókai nem túlzott bátorságukat megidézve. A majd háromnegyed esztendő magyarországi harcai hősökké avatták a Bécsi Légió katonáit. A korabeli véleményt a hadtörténet is megerősítette: a Bécsi Légió a szabadságharc egyik legforradalmibb, legmegbízhatóbb egysége volt. Első századai, az úgynevezett Szeredy-szabadcsapat még legális körülmények között érkezett Magyarországra 1848 szeptemberében, néhány nappal azelőtt, hogy Jellačić a Béccsel való nyílt szakítás előtt átlépte hadaival a Drávát. Ezután már folyamatosan érkeznek önkéntesek a császárvárosból, legnagyobb tömegben az október 6-i bécsi forradalom leverése után. Zömükben a diáklégió tagjai, de megtaláljuk közöttük a Nemzeti Gárda bal szárnyának katonáit s a bécsi proletariátus képviselőit is. A bécsi forradalom bal szárnyának törekvése a német egység demokratikus alapokon történő egyesítése volt, amelyért Engels is fegyvert fogott. A császári udvar mindent megtett ennek megakadályozására. A Bécs ellen folyó hazai forradalmi harc találkozott a forradalmi Bécs törekvésével. Alapot teremtett egyfajta nemzetközi összefogásra.

A Bécsi Légió harca a közös szabadság kivívását célozta és szolgálta. Egységei különböző hadtestekbe voltak beépítve. Hat százada Bem alatt szolgált az Erdélyi Hadseregben, és a téli hadjárat végére zömük el is esett. Katonáik ott voltak Damjanich híres III. hadtestében, Aulich hadtestének két bécsi százada a közelünkben rohamozta a vízivárost százhuszonöt évvel ezelőtt.

Szép vállalkozása volt az Eötvös Collegium diákságának, hogy internacionalista hagyományai közé beépítette a szabadságharc nemzetközi egységének, a Bécsi Légiónak a tetteit, és vállalta emlékük ápolását azoknak, akiknek példamutató cselekedeteit csak elzárt levéltári dokumentumok, poros memoárok és jobb esetben kézikönyvek néhány sora idézi meg. A haza iránti szeretet és a nemzetköziség mély, hiteles öntudata lelkesítette a nagy múltú intézmény ifjúságát, hogy önként kivette részét abból a nagy ünnepségsorozatból, amely az elmúlt esztendő első napján kezdődött. Egy ifjúság csak akkor lehet igazán internacionalista, ha megtanulta hazáját bölcsen és igazán szeretni, munkájával, gondolataival képviselni. Annak a népnek a tisztelete, amely utunkra bocsátott, elvezetett a többi nép szívéig is. Mi, magyarok büszkén és mélyen átélve vállaljuk a nemzetköziséget, és számot vetve a múlttal, vállaljuk saját jelünket és jövőnket is.

Az a lelkesedés, amely az Eötvös-kollégisták szép tervét megvalósította, keresztmetszetében is rávilágít a társadalom gondoskodására. A tervet pártfogolta az emléktáblát biztosító Fővárosi Tanács, pártfogolta a Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága, a tábla tervét elkészítő Matzon Frigyes szobrászművész, nem leplezhetnénk le ezen a szép évfordulós napon a Kőfaragó és Épületszobrászati Vállalat dolgozóinak áldozatos munkája nélkül. Mindenkit csak az „ügy” iránti szeretet és lelkesedés ösztönzött.

Az emléktáblák kettős jelképűek. Jelképezik a „betűkbe vésettek” örökségét, de jelképezik azokat is, akik a márványlapokat „párfogásukba vették”, a ház- és várfalakra csavarozták.

Legyen ez a tábla jelképe mindennapi munkánknak és gondolkodásunknak is.

 

(Beszédíró: Kovács István)

 

 

Kovács István

Az emléktábla

 

A hamburgi Toepfer Alapítvány által létesített, 1963 és 2006 között kiosztott Herder-díjat a Bécsi Egyetem ítélte oda a közép- és délkelet-európai művészeti és tudományos kapcsolatokat előmozdító személyeknek. A díjazottak jelentős pénzjutalmat kaptak, és javaslatukra egy-egy fiatal tehetség egy évig ösztöndíjasként a Bécsi Egyetemen tanulhatott vagy kutathatott. Az első magyar Herder-díjas 1965-ben Németh László volt. Franyó Zoltán (1887–1978) költő, szerkesztő, műfordító, a határon túli magyar irodalom termékeny és sokoldalú képviselője. A Herder-díjat 1972-ben Ortutay Gyula is megkapta.

1970-ben Illyés Gyula lett a Herder-díj magyarországi kitüntetettje. (Rajta kívül abban az évben még egy magyar író is megkapta ezt a díjat: a temesvári Franyó Zoltán). A díjhoz lehetőség tartozott: a kitüntetett egy fiatal pályatársát ösztöndíjjal Bécsbe küldhette tanulni. Elérhetetlen föld című antológiánk háromévi küzdelem után 1969 decemberében jelent meg, s költőit, Illyés Gyula és Flóra néni József-hegyi otthonukban vendégül látták a Kilencek Budapesten élő vagy éppen tartózkodó tagjait karácsony másnapján. Illyés talán a történelem s különösen a szabadságharc iránti érdeklődésem miatt jegyezhette meg a nevemet, s azt is, hogy tudok németül. Ösztöndíjasjelöltként rám esett a választása. Így tanulhattam 1970 szeptemberétől két féléven át a Bécsi Egyetemen. A külhoni beilleszkedésben Szépfalusi István, a Bornemissza Társaság elnöke, a bécsi magyarok evangélikus pap-mindenese volt segítségemre.

A hatvanas években több kiadást megért Ausztria története miatt hírneves Erich Zöllner professzor előadásait hallgattam, s szemináriumára jártam, aki a Népek Tavaszának eseményeit ismertette, taglalta, elemezte sajátos módon. Az 1848-as októberi bécsi forradalmat „feldühödött bandák” (wütende Banden) gaztetteként mutatta be. Igyekeztem magam túltenni megfogalmazásán. Azon viszont már megütköztem, hogy a magyar szabadságharcról szóló előadásain kihagyta a honvédsereg tavaszi hadjáratát, egy szétmorzsolt tőmondatban említette csak meg az orosz beavatkozást, s Windischgrätz Kápolnánál aratott győzelmét varrat nélkül Haynau temesvári diadalához forrasztotta. A császár bosszú koncepciós pereiről, az októberi megtorlásokról már egy szót sem ejtett. Szemináriumi dolgozatom témájában közösen állapodtunk meg: A magyar és az októberi bécsi forradalom kölcsönhatása a korabeli röpiratok tükrében.

A röpiratgyűjteményhez könnyen hozzáfértem a bécsi Nemzeti Könyvtárban, s rengeteget lemásoltam belőlük – kézzel és fénnyel is. (A fénymásolt anyag ma már alig kivehető.) Én persze másként közelítettem meg a bécsi forradalmárokat, különösen az akadémiai légió tagjait, mint Zöllner professzor. Hősöknek tartottam őket, s Pulszky Ferencet remek diplomatának, aki felismerte a sajtó és a falragaszok, a röpiratok mozgósító erejét. Dolgozatomat ebben a szellemben írtam meg. A professzor úr szóra se méltatta, adott rá egy közepest. Indexemet is mintha enyhe undorral írta volna alá. Eszembe jutottak a Nagyszeben falai alatt elhullott légionisták, akik a 11. zászlóalj honvédeivel versenyezve rohamozták meg a sáncokat… Ki emlékszik már rájuk? Ez nemes bosszúállásra serkentett.

1971 nyarán tértem vissza Bécsből. Mivel állásom nem volt, Tóth Gábor igazgató úr, pedagógiatörténész, aki újjászervezte a Collegiumot, felajánlotta, hogy felvesz takarítónői státuszba, de nevelőtanárként kell majd tevékenykednem, némi időt szánva a Collegium rendezetlen levéltárára is. A teendőkkel kapcsolatos beszélgetéseink során vetettem fel neki; mi volna, ha a bécsi légionistáknak emléktáblát állítanánk a budai Vár falán, s hagyományt teremtenénk, hogy március 15-én oda járjunk koszorúzni. E történelmi emlékezetet erősítő, tápláló szellemi vállalkozásba – internacionalista jellege miatt – nem lehet belekötni. Tóth Gábornak tetszett az ötlet, s talán az is megfordult a fejében, hogy így a kollégistáknak nem marad idejük a jeles napon a Kerepesi úti temetőbe villamosozni, hogy ott a Kossuth-mauzóleumot és a Woroniecki-obeliszket koszorúzzák. Ugyanis hozzájuk egy – valami csoda folytán – épen maradt 1956-os parcella mellett vezetett az út… A diákok persze óhatatlanul szétszóródtak a hantok között, megdöbbenve az eltemetettek életkorán, haláluk időpontján, s egyik-másik sírfeliraton is. 1971 márciusa is persze már előrevetítette annak árnyát (vagy dicsfényét), hogy előbb-utóbb a Petőfi-szobornál, a múzeumkertnél is történni fog valami, ami a magabiztosnak mutatkozó hatalmat megdöbbenti. (Történt is 1972-ben és 1973-ban!)

A legközelebbi találkozónkon Gábor már felszabadult volt. Olyan, amilyennek ritkán láttam. „Átadtam a táblára vésendő szöveget a kerületi kőfaragó vállalatnak – közölte jókedvűen. – Amikor a vezetőjükben tudatosodott, miről van szó, azonnal leszögezte: »Ezt megcsináljuk ingyen!«” Gábor behúzta az ajtót, s pillanatnyi lelkesültségében olyat mondott, amit a korábbi két és fél évtized során aligha. „Tudod, egy régi vezérkari százados a kőfaragó brigád vezetője…” És jobb könyökét megemelve hozzátette: „Ilyen ember…”

Benyovszky Győző, a magyar királyi 10. (kaposvári, „rosseb”) gyaloghadosztály vezérkari századosa Budapest ostromában (amelyről két forrásértékű naplót is vezetett) esett fogságba. Miután 1948-ban hazatért háromévi orosz kényszermunkáról, lefokozták, és elbocsátották a honvédségtől. Eltűnt apósának életfogytiglani börtönbüntetést kiszabó perében és a személye elleni feljelentések folytán is meghurcolták. Az 1950-es években átképezte magát kőfaragóvá, majd a Kőfaragó és Szobrászati Vállalat munkavállalója lett. Nevéhez fűződik a poliésztergyantával történő kőburkolás technológiájának hazai találmánya. 1974-ben (hatvanévesen) a vállalat országházi üzemegységében volt részlegvezető. 1993-ban a Honvédelmi Minisztériumban működő Rehabilitációs Bizottság javaslatára nyugállományú ezredessé léptették elő.

 

A táblaavatás napján vagy az azt megelőző napon nemzetközi tudományos konferenciát rendeztünk, amelyen két bécsi diáklány vagy egyetemi gyakornok is előadott a márciusi és az októberi forradalomról. Én megírtam életem első (de nem utolsó) beszédét valaki másnak. Már nem emlékezem, mit változtattak rajta.

Évekkel később részt vettem egy collegiumi március 15-i ünnepségen. A diákok számára mi sem volt természetesebb annál, hogy mentünk a Bécsi Légió emléktábláját megkoszorúzni a budai Várhoz...

Időközben rendbe hozták a Kerepesi úti temető sokáig kiátkozott 1956-os parcelláját is (21-es a száma, ha emlékezetem nem csal). Jó volna, ha az Eötvös Collegium diákjai az ott elhantolt hősökről sem feledkeznének meg!