Az Akarsz-e játszani? című kiállítás Kosztolányi Dezsőtől kölcsönzött kérdése játékra hív, a mottóként választott József Attila-verssor bár másfajta lelki hozzáállást feltételez, mégis ugyanaz a vágy hajtja mindkét költőt.
Akarsz-e játszani I. 2021.
 
„jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!”

(József Attila: Levegőt)

A játék egyidős az emberiséggel, „régebbi, mint a kultúra, mert bármilyen elégtelenül határozzuk is meg a kultúra fogalmát, az minden esetben emberi társadalmat tételez fel. Az állatok azonban nem vártak arra, hogy az ember tanítsa meg őket a játékra. Sőt, azt állíthatjuk, hogy az emberi lény semmiben sem járult hozzá új, lényeges ismertetőjelekkel a játék általános fogalmához.” A gyermek és az állat azért játszik, mert örömet okoz neki, tehát fizikai szükséglete – véli a holland tudós, Johan Huizinga. Talán túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy valamiként mindig, mindannyian játszunk. Játszunk a kártyával, a sakkal, a labdával, a szerencsével, ugyanakkor stratégiákkal, gondolatainkkal, szavainkkal és a kreativitásunkkal is. Még az időnként véresen komolyan vett sportokban is játszunk, sőt, az olimpia is játékoknak minősül. A játék a művészetekben is megjelenik, hiszen játszunk a hangszereken, a színdarabokban és a filmekben is.

Akarsz-e játszani III. 2020.

 

A homo sapiens, az „értelmes”, a gondolkodó ember mellett fejlettebb szintet feltételez a homo ludens, azaz a játékos ember, aki bármely tevékenységében képes felfedezni e nemes gesztust. A játék a legőszintébb cselekedetünk, amely különlegessé és élményszerűvé varázsolja az élet valamennyi pillanatát. Huizinga 1938-as, Homo ludens című könyvében fejtette ki ezt a tézisét, hangsúlyozva, hogy ez az ösztönös cselekedet születésünktől része az életünknek, s rendkívül komplex tevékenységet feltételez. Az alkotó ember, a homo faber (mely szintén Huizinga fogalma) tevékenységében is ott rejlik a játék, különösen, ha művészi alkotótevékenységről beszélünk. Az alkotás fejleszti a kreativitást, a logikai készségeket, a szín- és térérzékelést. A művészi látásmód és a térben való gondolkodás kialakulásához gyermekkorban szükség van a dominók, az építőjátékok
tologatására, kirakására, illetve a térbeli játékeszközök, labirintusok és mászókák meghódítására, azok testi birtokbavételére.

Nosztalgikus ugrás a gyermekkorba, 2017.

 

Jakatics-Szabó festményein is ezek a gyermeki tevékenységek jelennek meg, ám a választott témák mellett a játékosság az alkotás folyamatában is tetten érhető. A művész játszik az irodalmi textusokkal, a térrel, bensővé vált élményeivel és egyedi festői stílusával. Homo ludensnek nevezi magát, aki gyermekeket választ témájául, hogy a festészetén keresztül is játszhasson velük.

Kisfiú labirintussal, 2021.

 

A gyermekek és játékaik, illetve az ehhez kapcsolódó anyaság témáinak ábrázolása sajátos előzményekre tekint vissza a művészet történetében. A középkor időszakában kis méretű felnőttekként tekintettek a gyermekekre, akikkel úgy bántak, viselkedtek, mint a nagyokkal, ami a gyermekábrázolásokban is tükröződött. Csupán a XVIII. században kezdtek felfigyelni a gyermekkorra jellemző biológiai-pszichológiai jellegzetességekre, a felnőttektől való különbözőségekre, hangsúlyozva a gyermekek romlatlanságát, tisztaságát. A XIX. századi romantikus megközelítések már a gyermekek sajátos tereit is felfedezték. Ekkor a művészek még egyfajta külső, megfigyelői nézőpontból, sőt, talán kissé elidegenedve fordultaka gyermekekhez, illetve jellemző tevékenységük, a játék felé. Ennek az érzelmi távolságtartásnak tudatos okai is voltak, hiszen a magas gyermekhalandóság miatt kevésbé kötődtek hozzájuk, hogy érzelmileg könnyebben dolgozzák fel veszteségeiket. A gyermekek évszázadának tekintett XX. században azonban sok változás történt. A szülők és a művészek is mintha közelebb léptek volna utódaikhoz. Ekkor ismerték fel igazán, mennyire más gondoskodást, érzelmi bánásmódot igényelnek a kicsinyek. Ettől kezdve a képzőművészetben való bemutatásuk is megváltozott, igazodott valódi jellemzőikhez, és intimebb, érzelemgazdagabb módon kezdték el ábrázolni a fiatalokat, ahogyan ez a XXI. század kortárs művészetére is jellemző.

Jövőbemászók, 2021.

 

Ezt a fajta hozzáállást vehetjük észre Jakatics-Szabó Veronika alkotásaiban is: 2008 óta fest gyermekeket, a képekből már több sorozat készült és nyílt kiállítás, 2008-ban Mindennapi apróságaink, 2010-ben pedig Gyermekkorkép címmel. Korai munkáiban városi terekben, enteriőrökben tűnnek fel a gyermekek, utcákon, iskolaudvarokon ábrázolva (Játszótér lépcsővel, 2009; Gyerekek szoborral, 2008; Iskolaudvar, 2008; Gyerekek a ház előtt, 2010). A zsánerkép jellegű festményeken bemutatott kicsikhez érzelmileg is kötődik, ám az utóbbi években, fiai megszületése óta, az anyaság élményét megélve, ez még inkább kifejeződik. A hétköznapi életből kiragadott pillanatok, a személyes-belső élmények olyan univerzumot teremtenek műveiben, amelyben a szimbolizmus, a szürrealizmus és a metafizikus látásmód együttesen jelenik meg. Munkássága René Magritte és Giorgio de Chirico szemléletében és festészetében gyökerezik. Lírai realizmusa a hazai női művészek közül leginkább Ország Lili munkásságához kötődik.

Játsszunk Naprendszert, 2022.
 
A művészetére oly jellemző irodalmi utalások és textusok közötti átjárások most leginkább a kiállítás (és a sorozat) címadásában jelenik meg. (Akarsz-e játszani?, I., III. IV., 2020, 2021, 2022). A Kosztolányi-életmű sajátos, komoly játékossága a tárlat egészére vonatkoztatható, amely a mélyebb jelentéstartalmak mögött is folyton ott bujkál.
Leginkább a mágikus realizmus jellemzi Jakatics-Szabó művészetét: a (hiper)realizmusban gyökerező fotóalapú képek mellett mindig feltűnik valamilyen varázslatos, misztikus elem. Figurális festészetében a látványból indul ki, hogy a valóságtól kissé elrugaszkodva teremtsen olyan különös kozmoszt, amelyben a dolgok a valódiság határán egyensúlyoznak. A festményeken bemutatott pillanatok mindig átalakított helyzetet mutatnak meg, amelyeknek már kevés közük van a fényképen rögzített eredeti pillanatokhoz.
Időalagút, 2021.
 
Szándékos ez a távolító eljárás, hiszen így kaphat teret a gondolat szabadsága és a metafizikai sík. A családi, bensőséges érzelmek nemcsak a belső terekben érhetők tetten, hanem a külső helyszíneken, a bölcsődében, játszótereken is. Gouache-sal vagy olajjal készített festményeinek színhasználatát a visszafogott, sárgás-barnás, illetve kékes tónusok, valamint a pasztelesen lazúros koloritok jellemzik, ami leginkább a művész gyermekkorát, a nyolcvanas-kilencvenes évek világát idézik fel. A képek ezzel együtt nagyon maiak, mégis időtlenné válnak, felidézve a gyermeki ártatlanság és tisztaság örök eszméjét. A lágy, tompa árnyalatok mellett feltűnnek az élénk színek is, hogy fontos részleteket hangsúlyozzanak. Az Alagút a fény felé (2021), illetve a kör formájú Időalagút (2021) című festmények élénk sárgái a jövő és a transzcendens felé mutatnak utat.
Egy nap a bölcsiben, 2020.

 

A művekben megjelenő különleges nézőpontok gyakran újszerű perspektívákat teremtenek, amelyek segítségével akár más dimenziókba is bepillanthatunk. Ha elfogadjuk a képek egyedi, mágikus szabályait, akár ki-be ugrálhatunk a múlt és a jövő között, ahogyan a Jövőbemászók (2021), illetve a Nosztalgikus ugrás a gyermekkorba (2020) című festményeken látjuk. Akár bolygóközi utazást is tehetünk a Játsszunk Naprendszert (2021) című képben elmerülve. A játszótéri mászóka izgalmas térélménye új dimenziókat nyit meg, szimbolikusan a mászó gyermekek életében is. A hétköznapok jelenetei mindig magukban hordozzák a valóságon túli eszményképet, amely betekintést enged a mögöttes tartalmakba, a titokba. A labirintusban való eltévelyedés, illetve az abból való kijutás lehetősége mindig az újrakezdés és az újjászületés szimbólumává válik, különösen, ahogy egy labdáját kereső fiatal lélek útját látjuk a Kisfiú labirintussal (2021) című munkában.

Nagymama és unokája, 2022.
 
A festményeken a gyermekek mellett feltűnő állatok mindig madarak, melyek a szabadság és a transzcendens jelképei. Megjelenik az anyaságot és a családi jámborságot, hagyományokat szimbolizáló gólya (Nagymama és unokája, 2022), a játékosan rózsaszín flamingó, mely a szívhez, az érzelmekhez, illetve a szórakozáshoz kötődik (Akarsz-e játszani?, IV., Kisfiú flamingóval, 2022). A tipikus városi galamb a lélek és a béke allegóriájává válik, ami most, a szomszédunkban dúló háború sújtotta világunkban különösen aktuális (Szökőkutas játék, 2022). A madarak és a gyermekek soha nem kerülnek egymással közvetlen kapcsolatba, arányaik általában nem valódiak, ám éppen így képesek felmutatni a festmények mágiáját és a mögöttes jelentéstartalmakat. Így kötik össze az eget a földdel, a jelent a múlttal, a hagyományt a modernitással. Jakatics-Szabó Veronika festményeiben a játék így válik magasztossá, a József Attila idézte komoly fiak játékává.

 

Videó a művészről: